Google+

It Prints Money - Nintendo DS

De izquierda a derecha: Shigeru Miyamoto. Satoru Iwata